Ανθίμου Γαζή 9, 105 61, Αθήνατηλ. 210 5235001

fax. 210 3210003

κιν. 6972 882288

amoraito@otenet.gr

amoraitou@symvolaio.gr

www.symvolaio.gr

www.symvolaiografos.gr

Τι είναι ο Συμβολαιογράφος

Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο Συμβολαιογράφος προσπαθεί διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωσή του, προς όφελος του συναλλασσόμενου κοινού.

Ο Συμβολαιογράφος χαίρει της εκτίμησης της ελληνικής κοινής γνώμης η οποία τον κατατάσσει μεταξύ των πιο αμερόληπτων και αξιόπιστων λειτουργών της δικαιοσύνης.

Οι έδρες των συμβολαιογράφων είναι κατανεμημένες γεωγραφικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, έτσι ώστε να είναι εύκολη για όλους η πρόσβαση στον Συμβολαιογράφο της εμπιστοσύνης τους.

Ο θεσμός του Συμβολαιογράφου κατέχει κεντρικό ρόλο στο Ελληνορωμαϊκό δικαιϊκό σύστημα το οποίο επικρατεί σε 21 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία και Ρουμανία) και έχει ήδη εισχωρήσει στις νομοθεσίες των πρώην ανατολικών χωρών.

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία εντάσσεται στην Παγκόσμια Ένωση Συμβολαιογραφίας. Συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, στην εκπόνηση δικαιοσυγκριτικών μελετών και γενικά στην παγκόσμια εξέλιξη του συμβολαιογραφικού θεσμού.